ALGEMENE VOORWAARDEN

Gebruiksvoorwaarden

Recordchallenge.nl is een handelsnaam van Dutch Record Challenge te Zeewolde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer: 61462012

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website recordchallenge.nl, een op de Nederlandse / Nederlandstalige markt gerichte video en database website. Door een video te uploaden/ een record te registreren, accepteert u deze algemene voorwaarden en recordchallenge.nl gaat er vanuit dat u deze voorwaarden goed doorleest voor u hiermee akkoord gaat. Zonder acceptatie van de voorwaarden is het uploaden van een Nederlands record niet mogelijk.

1. Algemeen

1.1 Door het accepteren van de algemene voorwaarden voor het uploaden van een recordpoging geeft iedere gebruiker aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Iedere gebruiker zal dan ook gebruik maken van de diensten van recordchallenge.nl in overeenstemming met deze voorwaarden en het toepasselijk recht. Lees voor je akkoord gaat deze voorwaarden goed door.

1.2 Bij het uploaden van een recordpoging is het opgeven van uw email adres en naam verplicht.

1.3 Het is voor recordchallenge.nl onmogelijk om te controleren of de ingevulde gegevens van de gebruikers ook daadwerkelijk de persoon zijn die zij beweren te zijn. Recordchallenge.nl is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onjuiste gegevens die gebruikers bij het uploaden , of in hun contact met andere leden opgeven.

2. Gedragsregels

2.1 U zult recordchallenge.nl niet gebruiken, doen of laten gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten of andere handelingen die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, met enige wettelijke bepaling, met de openbare orde en/of goede zeden of met enige in het maatschappelijk verkeer geldende normen en/of waarden.

2.2 Hieronder verstaan wij onder andere (dit is een niet-limitatieve lijst): – het inbreuk plegen op rechten van andere, waaronder bijvoorbeeld auteursrechten en merkenrechten; – diefstal; – onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van (onder andere) geheime en vertrouwelijke informatie, of van informatie waarvan u redelijkerwijze kan verwachten dat deze geheim en/of vertrouwelijk is; – teksten, beeld- en/of geluidsmateriaal, dat voor anderen aanstootgevend of kwetsend kan zijn (zoals bijvoorbeeld racistische uitlatingen en/of pornografisch beeldmateriaal); – computervredebreuk; – het verspreiden van virussen of daarmee vergelijkbare software en/of het op andere manier beschadigen of onbruikbaar maken van systemen en/of software van recordchallenge.nl , haar gebruikers en/of anderen.

2.3 Als u merkt of vermoedt dat een andere gebruiker of gebruikers zich onrechtmatig toegang hebben verschaft tot recordchallenge.nl of dat een andere gebruiker of gebruikers gebruik maken van uw persoonlijke gegevens, dan dient u dat zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen 48 uur) per email aan ons te melden via onze contactpagina of per email naar support@recordchallenge.nl.

2.4 U zult geen beeldmateriaal van pornografische, kwetsende, discriminerende, beledigende of op andere wijze aanstootgevende aard op recordchallenge.nl publiceren. Recordchallenge.nl behoudt zich het recht voor dergelijk beeldmateriaal direct van haar website en/of uit haar database te verwijderen en u direct de toegang tot de website te weigeren.

2.5 U zult slechts actuele en accurate informatie over uzelf verschaffen.

2.6 U verklaart persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor alles wat u via recordchallenge.nl laat publiceren. Ook bent u persoonlijk verantwoordelijk voor alle uitlatingen naar en alle interactie met andere gebruikers van recordchallenge.nl

2.7 U zult recordchallenge.nl niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of voor het aanbieden en/of het promoten van producten en/of diensten van uzelf en/of van anderen mits in overleg met de directie van recordchallenge.nl. Recordchallenge.nl behoudt zich het recht voor om dergelijke uitingen en/of dergelijk beeldmateriaal direct van haar website, en/of uit haar database te verwijderen. Mocht u commerciële boodschappen via recordchallenge.nl naar buiten willen brengen neem dan contact met ons op via het contactformulier of support@recordchallenge.nl.

2.8 U verklaart zich nimmer voor te zullen doen als iemand anders dan u in werkelijkheid bent.

3. Auteursrecht

3.1 Zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming zult u niets van onze website, social media pagina’s en/of uit onze database distribueren of bewerken.

3.2 Het is niet toegestaan beeldmateriaal, ongeacht de duur ervan, waar auteursrecht, merkenrecht of enig ander recht van intellectueel eigendom op rust op de website te publiceren en/of naar dergelijk beeldmateriaal te verwijzen zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar / eigenaren van dat beeldmateriaal. Recordchallenge.nl behoudt zich het recht voor om dergelijk beeldmateriaal en/of dergelijke verwijzingen direct van haar website en/of uit haar database te verwijderen.

3.3 Recordchallenge.nl spant zich in om inbreuk op rechten van derden te voorkomen en recordchallenge.nl  verzoekt rechthebbenden eventuele inbreuken aan recordchallenge.nl te melden, zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de inbreuk en om toekomstige inbreuken te voorkomen. Meldingen kunnen gedaan worden via het contactformulier of via support@recordchallenge.nl met als onderwerp ‘inbreuk’ en onder vermelding van de URL van de video en de naam van de gebruiker. Omschrijf welke rechten u bezit en welke rechten worden overtreden. Geef ook uw contactgegevens zodat recordchallenge.nl met u in contact kan treden mocht hier reden toe zijn.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Wij doen ons uiterste best om onze website degelijk te beveiligen, wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade geleden door leden of derden, voortvloeiend uit het gebruik van de website, die het gevolg zijn van een onvoldoende beveiliging.

4.2 Recordchallenge.nl is niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van door gebruikers zelf verstrekte persoonlijke informatie, van persoonlijke informatie die leden via website met elkaar delen, of voortvloeiend uit een andere vorm van communicatie van de leden, al dan niet via de website.

4.3 Recordchallenge.nl is niet aansprakelijk voor het hinderlijk gedrag (waaronder stalken) van gebruikers, ex-gebruikers of derden ten opzichte van een andere gebruiker. Mocht u hiermee geconfronteerd worden, meld dit dan direct via het contactformulier of support@recordchallenge.nl onder vermelding van “ gedrag “

4.4 Wij kunnen niet garanderen dat recordchallenge.nl foutloos is en/of niet door storingen onderbroken zal worden. Recordchallenge.nl kan daarom ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade van gebruikers, of bezoekers van de website, die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van de website, of die het gevolg is van enige tekortkoming in een inspanningsverplichting die recordchallenge.nl heeft ten opzichte van haar gebruikers. Wel zullen wij eventuele defecten zo snel mogelijk proberen te verhelpen en u kunt daarbij helpen door eventuele defecten te melden via ons contactformulier of support@recordchallenge.nl onder vermelding van “ defecten “

4.5 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van met virus besmette informatie. Recordchallenge.nl zal zorgen voor een passende bescherming tegen verspreiding op basis van in de markt gangbare beveiligingssystemen.

4.6 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich direct of indirect toegang hebben verschaft tot onze website, al dan met gegevens van een andere gebruiker.

4.7 Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor, en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor, door gebruikers of onbevoegde derden (waaronder hackers) op de site geplaatst (of via de website verzonden) kwetsend, pornografisch, discriminerend, aanstootgevend, obsceen of beledigend materiaal. Mocht u hiermee geconfronteerd worden, meld dit dan direct via ons contactformulier of support@recordchallenge.nl

4.8 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het uitvallen van internet, het onbereikbaar zijn van internet en elektronische storingen.

4.9 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit aanspraken van derden tegen gebruikers en/of ex-gebruikers van recordchallenge.nl wegens gebruik van de website.

4.10 U vrijwaart ons van alle aanspraken van derden die verband houden met uw gebruik van onze diensten en/of het niet, of niet voldoende naleven van uw verplichtingen ten opzichte van recordchallenge.nl, al dan niet voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, nader door recordchallenge.nl gestelde regels en/of aanwijzingen die u van recordchallenge.nl heeft ontvangen.

4.11 Recordchallenge.nl kan links naar websites van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door recordchallenge.nl bevatten. recordchallenge.nl kan niet controleren en aanvaard geen aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, inhoud of praktijken van websites van derden. Recordchallenge’s algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op recordchallenge.nl. Als zodanig raden wij u aan het beleid/algemene voorwaarden van derden websites die u bezoekt te lezen.

5. Overmacht

5.1 Recordchallenge.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan recordchallenge.nl te verwijten zijn zoals (maar niet gelimiteerd tot) storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in internetverbindingen, storingen in telefoonverbindingen, overbezetting van inbellijnen of andere verbindingen, tekortkomingen van derden waarvan wij afhankelijk zijn, overheidsmaatregelen, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van derden die diensten leveren aan ons, internationale conflicten.

5.2 De gevolgen van tekortkomingen in de nakoming van onze verplichtingen jegens een derde die wordt veroorzaakt door een of meerdere van onze gebruikers, zullen voor risico van deze gebruiker of deze gebruikers zijn.

6. Onze rechten

6.1 Recordchallenge.nl behoudt zich het recht voor om – zonder voorafgaande aankondiging – deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te passen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd te raadplegen op de website en deze versie zal op eerste verzoek aan een gebruiker of bezoeker worden toegezonden. Bepalend zijn de algemene voorwaarden, zoals die gelden op de dag, waarop op enige bepaling in de algemene voorwaarden een beroep wordt gedaan.

6.2 Recordchallenge.nl behoudt zich het recht voor om personen of persoonsprofielen te weigeren zonder opgaaf van reden.

6.3 Recordchallenge.nl behoudt zich het recht voor om – zonder opgave van redenen – personen of persoonsprofielen te weigeren en/of te verwijderen. recordchallenge.nl zal daar melding van maken aan de betreffende persoon via het door deze persoon opgegeven email adres.

6.4 Recordchallenge.nl (waaronder begrepen haar werknemers en voor haar werkende personen) behoudt zich het recht voor om alle informatie, beeldmateriaal, afbeeldingen en teksten op recordchallenge.nl te bekijken en te lezen en wij hebben het recht om informatie, beeldmateriaal, afbeeldingen en/of teksten, die in strijd zijn met wettelijke bepalingen of met bepalingen gekoppeld aan het gebruik van recordchallenge.nl, waaronder de onder artikel 3 van deze algemene voorwaarden omschreven gedragsregels, te verwijderen en verwijderd te houden.

6.5 Recordchallenge.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden beeldmateriaal te weigeren of te verwijderen. Ook behouden wij ons het recht voor om leden die zich niet houden aan de gestelde regels de toegang tot onze site te ontzeggen, hun lidmaatschap te beëindigen en hun profielen te verwijderen.

6.6 Recordchallenge.nl claimt geen eigendom van enige inhoud geplaatst door recordchallenge.nl Gebruikers (“Gebruikers Inhoud”). De auteur behoudt zich alle eigendomsrechten in Gebruikers Inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle intellectuele eigendomsrechten die u kan hebben, en de auteur is verantwoordelijk voor de bescherming van deze rechten, maar heeft geen recht op hulp van recordchallenge.nl bij het beschermen van dergelijke Gebruikers Inhoud. Echter, wanneer u gebruikers inhoud uploadt, overdraagt aan of  plaatst op recordchallenge.nl, verleent u, rekening houdend met de mogelijkheid van publiciteit en professionele credit, een onherroepelijke, eeuwige, niet-exclusieve, overdraagbare, volledig betaalde, van royalty gratis, wereldwijde, en volledig in sublicentie te geven licentie voor het gebruiken, kopiëren, publiceren, distribueren, overbrengen, overdragen, wijzigen, bewerken, maken van afgeleide werken, openbaar uit te voeren, en in het openbaar weer te geven in welke media nu bekend of later gemaakt.

6.7  Recordchallenge.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen of  mededeling content (geplaatst op recordchallenge.nl ) te gebruiken voor commerciële doeleinden. Door het uploaden, plaatsten of aanbieden van content, waaronder videomateriaal, tekst of afbeeldingen ziet de gebruiker af van enig recht op vergoeding voor het gebruik hiervan op welke manier dan ook.

7. Nederlandse Records

7.1 Recordchallenge.nl is niet en kan niet verantwoordelijk zijn voor het gedrag of de veiligheid van de gebruiker of anderen tijdens een poging om een Nederlands record te creëren of te verbreken.  Door het bezoeken en/of gebruiken van recordchallenge.nl ga je ermee akkoord dat elke recordpoging OP EIGEN RISICO IS.

8. Weigeren toegang.

8.1 Indien u als gebruiker in strijd handelt met wettelijke bepalingen of met de bepalingen gekoppeld aan het gebruik van recordchallenge.nl, waaronder de bepalingen in deze algemene voorwaarden, dan heeft recordchallenge.nl het recht om zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst u onmiddellijk de toegang tot recordchallenge.nl te weigeren. U gaat ermee akkoord dat wij in dit geval onmiddellijk – zonder voorafgaande mededeling – uw gegevens, alsmede al het door u op recordchallenge.nl geplaatste beeldmateriaal, verwijderen en dat we u met onmiddellijke ingang – zonder voorafgaande mededeling – de toegang tot recordchallenge.nl kunnen weigeren. recordchallenge.nl zal hierover achteraf een melding versturen aan het bij recordchallenge.nl bekende email adres.

9. Slotbepalingen

9.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast die niet de geldigheid van deze algemene voorwaarden in zijn geheel aan. recordchallenge.nl zal ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling recht wordt gedaan.

9.2 Op betrekkingen tussen u en recordchallenge.nl is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en recordchallenge.nl worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Almere, dan wel, ter keuze van recordchallenge.nl, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.

HOE WERKT RECORDCHALLENGE?